Tomek Fryszkiewicz – Fotografia Ślubna – Opole | Wrocław

Regulamin | RODO

Polityka Prywatności

 

1. Wprowadzenie

Full Focus – Studio Fotografii Cyfrowej – Tomasz Fryszkiewicz (dalej jako “Administrator”) zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.fryszkiewicz.com (dalej jako “Strona”). Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników na Stronie oraz wyjaśnia, w jaki sposób Administrator chroni dane osobowe Użytkowników.

2. Dane osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako „RODO”).

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia korzystania z funkcji Strony, w tym przede wszystkim w celu kontaktu, świadczenia usług fotograficznych, wysyłania newslettera oraz w celach statystycznych, marketingowych i analitycznych.

4. Rodzaje danych osobowych

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Strony, w tym formularza kontaktowego: imię, nazwisko, adres e-mail.

5. Pliki cookie

Strona może używać plików cookie w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, personalizowania treści, analizowania ruchu na Stronie oraz w celach marketingowych. Użytkownik może wyrazić zgodę na używanie plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest konieczność realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnione interesy Administratora, takie jak prowadzenie działań marketingowych i analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz zgoda Użytkownika wyrażona poprzez akceptację Polityki prywatności (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

7. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług analitycznych, oraz innym upoważnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

9. Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do kontroli nad swoimi danymi osobowymi oraz do korzystania z następujących praw związanych z ochroną prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

a) Prawo dostępu – Użytkownicy mają prawo uzyskać potwierdzenie, czy Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące ich osoby, oraz dostęp do tych danych wraz z informacjami dotyczącymi celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, odbiorców lub kategorii odbiorców, okresu przechowywania danych oraz innych informacji wymaganych przepisami prawa.

b) Prawo do sprostowania – Użytkownicy mają prawo żądać poprawienia lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.

c) Prawo do usunięcia – Użytkownicy mają prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych przez Administratora, jeśli nie ma już podstaw prawnych do ich przetwarzania.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownicy mają prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych przypadkach, np. w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania, lub gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania.

e) Prawo do przenoszenia danych – Użytkownicy mają prawo otrzymać od Administratora swoje dane osobowe w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, oraz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

f) Prawo do sprzeciwu – Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celach marketingowych.

g) Prawo do cofnięcia zgody – Jeśli przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie zgody, Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

10. Skargi do organu nadzorczego

Użytkownicy mają prawo wnosić skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. Zabezpieczenia

Administrator podejmuje wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy innym nieuprawnionym przetwarzaniem.

12. Kontakt

Wszelkie pytania, wnioski, reklamacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw Użytkowników można kierować na adres e-mail: tomek@fryszkiewicz.com.

13. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z własnymi potrzebami. Aktualna wersja Polityki Prywatności będzie zawsze dostępna na stronie www.fryszkiewicz.com/polityka-prywatnosci/. Użytkownicy zobowiązani są regularnie zapoznawać się z treścią Polityki Prywatności w celu śledzenia ewentualnych zmian.

14. Postanowienia końcowe

a) Strona www.fryszkiewicz.com może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, nie będących zarządzanymi ani kontrolowanymi przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani treść takich stron.

b) Niniejsza Polityka Prywatności oraz wszelkie spory związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora są objęte prawem polskim i podlegają jurysdykcji polskich sądów.

15. Aktualność polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie od dnia opublikowania na stronie www.fryszkiewicz.com i jest aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz potrzebami Administratora w zakresie ochrony prywatności Użytkowników.

Data ostatniej aktualizacji: 11 kwietnia 2023.

Scroll to Top